1. Preambule

 1. V tomto dokumentu se používají následující definice: Podmínkami se myslí tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky.  Prodávajícím se myslí společnost AGRANA Sales & Marketing GmbH, člen AGRANA Group, definovaná v kupní smlouvě. Kupujícím se myslí protistrana prodávajícího v kupní smlouvě. Zbožím se myslí všechny typy výrobků prodávané prodávajícím, jako je cukr, sladidla, melasa, MelaMix atd. Stranami se myslí kupující a prodávající společně. Kupní smlouvou se myslí jednotlivá kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím na uvedený druh, množství a balení cukru a/nebo jiného vyráběného zboží.  Písemně se myslí komunikace pomocí dokumentu podepsaného oběma stranami nebo dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo jinými způsoby, na nichž se strany dohodnou.
 2. Tyto podmínky jsou platné od 1. října 2019 do odvolání a představují nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi stranami. Rovněž se obdobně vztahují na služby poskytované prodávajícím. Všechny předchozí podmínky tímto pozbývají platnost.
 3. Přijetím těchto podmínek a následným zadáním objednávky kupující přijímá fakt, že všechny zadané objednávky jsou plněny výhradně na základě těchto podmínek. Všechny odchylné podmínky na straně kupujícího platí pouze v případě, že je prodávající písemně schválil.
 4. Jakékoli rozporné prodejní nebo nákupní podmínky na straně kupujícího neplatí a jsou prohlášeny za neplatné na základě vzájemné dohody, a to i když nejsou prodávajícím výslovně zamítnuty.
 5. Zjevné chyby v důsledku přenosu, pravopisu nebo výpočtu či jiné zjevné chyby týkající se potvrzení objednávek nebo jiných prohlášení nebudou pro prodávajícího závazné a mohou být prodávajícím kdykoli po uzavření příslušné dohody opraveny.
 6. Všechny vzorky jsou poskytovány jako nezávazné vzorky pro kontrolu. Analytické údaje představují střední hodnoty a slouží výhradně jako vodítko, pokud prodávající výslovně neposkytl písemně záruku konkrétních vlastností.

2. Ceny a platební podmínky

 1. Není-li dohodnuto jinak, čisté ceny uvedené prodávajícím jsou vyjádřeny v eurech (EUR nebo €). Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je účtována v souladu s příslušnými právními předpisy.
 2. Faktury budou uhrazeny do 14 kalendářních dnů od data vystavení faktury, pokud se strany nedohodly jinak. Jakékoli (bankovní) poplatky související s peněžními transakcemi ponese kupující.
 3. V případě bankovních převodů bude platba považována za uskutečněnou v den, kdy se příslušná částka připíše na bankovní účet prodávajícího.
 4. V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 6 % ročně a požadovat náhradu veškerých výdajů spojených s upomínkami.
 5. V případě, že kupující dluží prodávajícímu, si prodávající, bez ohledu na jakékoli opačné podmínky kupujícího, vyhrazuje právo započíst přijaté platby nejprve proti již existujícím dlužným částkám kupujícího. Pokud již vznikly dodatečné náklady a/nebo úrok, vyhrazuje si prodávající právo započíst platbu nejprve proti těmto dodatečným nákladům, potom proti úroku a nakonec proti jistině.
 6. V případě poklesu úvěrové spolehlivosti kupujícího (na základě informací týkajících se jeho pozice aktiv získaných prodávajícím), negativních změn v jeho právním postavení, přerušení plateb, neúspěšných snah o inkaso pohledávek, nedodržování platebních podmínek, zahájení konkurzního řízení nebo soudního vyrovnání, zamítnutí jakékoli takové žádosti na základě nedostatečných aktiv či existence jakýchkoli jiných okolností, které mají vliv na úvěrovou spolehlivost kupujícího, bude prodávající oprávněn, podle vlastního uvážení, buď vyzvednout si neuhrazené zboží – přičemž kupující bude povinen vydat zboží prodávajícímu do osmi dnů poté, kdy obdrží od prodávajícího oznámení o záměru vyzvednout zboží – s cílem požadovat vhodnou záruku, nebo vypovědět kupní smlouvu.
 7. V případě, že bude dohodnuto uhrazení kupní ceny ve splátkách, bude prodávající oprávněn požadovat okamžité uhrazení všech otevřených pohledávek kupujícím, pokud jedna ze splátek nebyla uhrazena v dohodnutém časovém rámci.
 8. Strany vzájemně souhlasí, že nebude docházet k žádným zápočtům vzájemných pohledávek držených kupujícím vůči prodávajícímu ve formě splátek prodejní ceny, zadržovacího práva nebo zadržování plateb z důvodu záručních reklamací nebo jiných neuznaných nároků uplatňovaných vůči prodávajícímu.
 9. Pokud kupující nedodrží své závazky plynoucí z dohody s prodávajícím, bude prodávající oprávněn kdykoli anulovat jakékoli dříve poskytnuté nebo vystavené hotovostní slevy, jiné slevy nebo dobropisy a fakturovat je kupujícímu.

3. Objednání zboží

 1. Objednávka potvrzená písemně prodávajícím bude považována za objednávku přijatou prodávajícím.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud tuto objednávku zadá osoba, která není z kupní smlouvy oprávněna zadávat objednávky jménem kupujícího. Kupující se zavazuje, že bude aktualizovat seznam osob oprávněných zadávat objednávky, pokud tato potřeba nastane.

4. Dodání a převzetí zboží

 1. Zboží dodá prodávající DAP (podle definice v Incoterms 2010), není-li dohodnuto jinak.
 2. Zásilky nebaleného (volně loženého) zboží jsou, bez výjimky a z důvodů zajištění kvality, dodávány prodávajícím.
 3. Množství, které je výhradním základem fakturace, stanoví prodávající.
 4. V případě volně ložených dodávek bude základem pro fakturaci čistá hmotnost měřená na kalibrované váze v místě nakládky. Pokud by rozdíl mezi hmotností naměřenou prodávajícím a kupujícím – na váhách s platnou kalibrací – činil více než 0,5 % čisté hmotnosti naměřené prodávajícím, bude kupující oprávněn požadovat kontrolu. V takovém případě předloží kupující předem prodávajícímu platné dokumenty o kalibraci své vlastní váhy.
 5. V případě, že si kupující vyzvedává zboží sám, nedojde k žádnému snížení ceny ani žádné jiné výhodě, nebude-li dohodnuto jinak.
 6. Prodávající bude mít právo zaslat částečné dodávky a fakturovat je, přičemž v tomto případě nebude mít kupující žádné právo odstoupit od dohody.
 7. Dodatečné náklady kvůli expresním dodávkám požadovaným kupujícím ponese výhradně kupující.
 8. Prodávající předá kupujícímu zboží uvedené v kupní smlouvě v kvalitě stanovené příslušnými výrobkovými specifikacemi a v souladu s nimi.
 9. Kupující zajistí, že dodané zboží bude moci být vhodným způsobem bez prodlení vyloženo. V případě prodlení v převzetí zboží, za které je odpovědný kupující, musí kupující uhradit prodávajícímu všechny dodatečné výdaje vzniklé v důsledku prodlení. Zvlášť v případě vykládky železničních nebo silničních tankerů trvající déle než 120 minut v důsledku okolností, za které odpovídá kupující, je prodávající oprávněn účtovat částku 20 € za každou dodatečnou započatou hodinu čekání.
 10. V případě volně ložených dodávek poskytne kupující nezbytné technické vybavení pro vykládku zboží. Pokud je pro vykládku u kupujícího vyžadován nákladní vůz s kompresorem nebo čerpadlem, musí kupující o této skutečnosti prodávajícího předem informovat.
 11. V případě zpožděného plnění na straně prodávajícího nebo neschopnosti prodávajícího plnit závazky z důvodů na jeho straně budou žádosti o náhradu škody uplatněné kupujícím vyloučeny, pokud prodlení nebo neplnění není důsledkem zlého úmyslu nebo hrubé nedbalosti na straně prodávajícího, jeho právních zástupců nebo pověřených osob prodávajícího.
 12. V případě zboží dodávaného na vratných paletách je kupující povinen vrátit tyto palety ve stejném množství a vhodné kvalitě (viz příloha 1 těchto podmínek) buď prostřednictvím přepravce zboží bezprostředně po dodávce, nebo následně na základě individuálních dohod mezi prodávajícím a kupujícím. Palety, které nevyhovují kvalitativním požadavkům v souladu s přílohou 1, nebudou smluvním přepravcem prodávajícího převzaty a nebudou považovány za vrácené. Pokud kupující palety nevrátí nebo vrátí palety pouze v omezené míře, bude prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jako náhradu každé nevrácené palety čistou cenu 8 € za každou dřevěnou Euro (EUR) paletu a 50 € za každou plastovou (DD) paletu.
 13. Prodávající dodá výrobek v obalu vhodném pro ochranu zboží. Kupující převezme zboží podle počtu kusů a současně zkontroluje neporušenost obalových jednotek.
 14. Pokud kupující během přejímky zboží zjistí kvantitativní nebo kvalitativní rozpory nebo poškození, vypracuje písemný záznam o události potvrzený řidičem, který doručil zboží, a předloží tento záznam do 3 pracovních dnů prodávajícímu. Základem pro reklamaci bude výhradně záznam opatřený podpisy a razítkem.

5. Záruka

 1. Kupující bude povinen informovat prodávajícího do 3 pracovních dnů, pokud u zboží objeví nedostatek, který nemohl být zjištěn během převzetí zboží (např. znečištění zjištěné během zpracování). V takovém případě musí kupující potvrdit, že daný nedostatek nezavinil, a umožní prodávajícímu provést audit, včetně odběru vzorků u kupujícího.
 2. Právo kupujícího uplatnit záruku a žádat náhradu škod nebo výdajů pozbude platnost 1 rok po datu dodání. Pokud má příslušné zboží životnost kratší než 1 rok, záruční povinnost odpovídá příslušné životnosti. Tato období platí rovněž pro „skryté vady“.
 3. V případě záručních reklamací prodávající provede, v přiměřeném období, bezplatnou výměnu vadného zboží. Prodávající však, podle vlastního uvážení, může zařídit zlepšení (přepracování) zboží nebo dodat scházející množství. Pokud prodávající nemůže tímto způsobem splnit své záruční povinnosti nebo pokud by taková činnost byla spojena s neúměrně vysokými náklady, bude prodávající oprávněn nabídnout slevu za vadné zboží.
 4. V případě sporu rozhodne prodávající o přijetí nebo zamítnutí reklamace na základě analýzy provedené nezávislou, akreditovanou laboratoří, na které se dohodnou obě strany. Pokud se reklamace ukáže jako odůvodněná, náklady za vyšetřování ponese prodávající. V ostatních případech ponese náklady za vyšetřování kupující.
 5. Vada, která ovlivňuje pouze malou část dodávky, neopravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy na celou dodávku.
 6. V případě, že dodané zboží bude vráceno kupujícím prodávajícímu nebo jednomu z výrobních závodů prodávajícího bez výslovného souhlasu prodávajícího, nebude to sloužit jako důvod pro vznesení nároků na vyrovnání a kupující ponese všechny výsledné náklady.
 7. Záručním reklamacím nebude vyhověno, pokud:
 • zjevné nedostatky nebudou oznámeny do 3 pracovních dnů od převzetí zboží, nebo
 • vadné zboží bude upraveno kupujícím nebo třetí stranou.
 1. Pokud jde o vhodnost zboží, bude prodávající odpovědný ze záruky pouze v případě, že poskytl písemné pokyny k použití příslušného zboží a lze prokázat, že tyto pokyny byly dodrženy.

6. Analýzy kvality cukru

 1. V případě sporů budou provedeny analýzy kvality cukru podle platných metod ICUMSA (viz následující tabulka).

Polarizace

(°Z)

ICUMSA GS 2/3-1

Obsah invertního cukru

(% hmot.)

ICUMSA GS 2-4

Barva

(body EU)

ICUMSA GS 2-13

Stanovení obsahu popela konduktometricky

(EU point)

ICUMSA GS 2/3/9-17

Barva měřená v roztoku

(EU point)

ICUMSA GS 2/3-10

Vlhkost

(% w/w)

ICUMSA GS 2/1/3/9-15

Počet bakterií, kvasinek, plísní

(KTJ/10 g)

ICUMSA GS 2/3-41

Velikost částic

 

ICUMSA GS 2/9-37

7. Výhrada vlastnictví

 1. Před úplným vyrovnáním všech pohledávek v držení prodávajícího, které vyplývají z obchodního vztahu s kupujícím, včetně nákladů, úroků a úroků z prodlení, zůstává dodané zboží majetkem prodávajícího. To platí také v případě, že některé nebo všechny pohledávky prodávajícího byly zařazeny do účetní závěrky. V takovém případě bude výhrada vlastnictví sloužit jako zajištění pro žádost o zaplacení zůstatku uplatněnou prodávajícím.
 2. Kupující se zavazuje, že bude s dodaným zbožím vhodným způsobem manipulovat a vhodně je skladovat. Kupující ponese odpovědnost za veškeré škody i ztráty, bez ohledu na to, jak k nim došlo. Dále musí kupující odpovídajícím způsobem pojistit zboží proti všem případům vyšší moci po dobu trvání výhrady vlastnictví. Práva a nároky držené kupujícím a plynoucí z tohoto pojistného krytí budou postoupeny prodávajícímu, aniž by o to musel prodávající specificky žádat. Kupující také musí dobrovolně poskytnout prodávajícímu důkaz o schválení tohoto neodvolatelného postoupení ze strany pojišťovny.
 3. V případě dalšího prodeje postoupí kupující prodávajícímu všechna primární a sekundární práva a záruky plynoucí z dalšího prodeje nebo zpracování zboží, které zakoupil kupující, jeho zákazníky až do doby, kdy budou uspokojeny všechny nároky držené a uplatňované prodávajícím vůči kupujícímu, jmenovitě ve výši rovnající se neuhrazeným fakturám prodávajícího plus dalším 10 %. V případě kombinace nebo smíchání zboží podléhajícího výhradě vlastnictví s jiným zbožím si prodávající podrží spoluvlastnická práva k výslednému výrobku úměrná hodnotě zboží podléhajícího výhradě vlastnictví vzhledem k ostatnímu zboží v době kombinace nebo smíchání. Pokud budou výsledná aktiva následně prodána, kupující postoupí, analogicky k předchozí podmínce, prodávajícímu relativní podíl z nákupní ceny získané prostřednictvím dalšího prodeje. V případě, že bude zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zpracováno na základě smlouvy o dílo, takže vlastnictví získá třetí strana, kupující, analogicky k předchozím ustanovením, postoupí prodávajícímu své nároky na relativní podíl z poplatku. Všechna postoupení budou ve formě kolaterálu.
 4. Na základě odvolání v kteroukoli dobu je kupující oprávněn nárokovat jménem prodávajícího uplatnění postoupených pohledávek u svých zákazníků, pokud kupující plní své platební závazky vůči prodávajícímu. Na žádost prodávajícího bude kupující povinen podniknout vůči svým zákazníkům všechna přiměřená opatření, aby uplatnil práva prodávajícího.
 5. Obstavení, postoupení zajištění nebo jiné omezení ve prospěch třetí strany ve vztahu ke zboží, které podléhá právům výhrady vlastnictví v držení prodávajícího, je výslovně zakázáno. Kupující je povinen popřít všechny nároky uplatňované třetími stranami, které se týkající majetku prodávajícího, a ponese odpovědnost za všechny ztráty a náklady vzniklé v důsledku těchto nároků třetí straně.

8. Vyloučení odpovědnosti

 1. Prodávající neponese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody plynoucí z hrubé nebo nepodstatné nedbalosti, bez ohledu na to, zda lze tyto ztráty nebo škody připsat chování v rozporu s kupní smlouvou nebo z povahy nepatřičnému, včetně odpovědnosti za nepřímé ztráty, také vůči třetím stranám, pokud je to právně přípustné. Podobně bude vyloučena odpovědnost za následné ztráty, bez ohledu na jejich povahu, pokud je to právně přípustné. Odpovědnost prodávajícího bude v každém případě omezena na výši odpovídající hodnotě příslušného zboží.

9. Náhrada škody

 1. Pokud se strany dohodnou na fixních objemech a cenách za určité období kupní smlouvy, kupující během smluvního období objedná a odebere celkový nasmlouvaný objem zboží a zaplatí prodávajícímu včas hodnotu zboží. Prodávající dodá kupujícímu v průběhu smluvního období celkový nasmlouvaný objem zboží, pokud nebude prodávající zproštěn plnění smlouvy kvůli porušení dohody ze strany kupujícího. Pokud kupující neobjedná a neodebere celkový nasmlouvaný objem během doby platnosti kupní smlouvy a strany se nedohodnou na zajištění otevřených objemů, prodávající bude oprávněn (ale nikoli povinen) uskladnit zboží na náklady kupujícího.

10. Ochrana údajů

 1. Strany zpracují osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení údajů. Strany budou oprávněny uchovávat a zpracovat všechny údaje nezbytné pro plnění smluvního vztahu, včetně osobních údajů. Strany nesmějí zveřejňovat žádné informace, které mohou získat během obchodního vztahu nebo po úplném provedení všech kupních smluv. Strany podniknou všechna nezbytná opatření, aby uložily podobné povinnosti důvěrnosti osobám činným jejich jménem během plnění kupní smlouvy. Pokud jde o prodávajícího, požadavek důvěrnosti se nevztahuje na informace sdílené s jinými společnostmi v rámci AGRANA Group v Rakousku nebo v zahraničí. Bližší informace najdete na následujícím odkazu: https://www.agrana.com/gdpr/en/

11. Ukončení

 1. Prodávající je oprávněn ukončit s okamžitou platností kupní smlouvu, pokud se kupující opozdí o více než 15 dnů se svými platebními závazky, počítáno od data splatnosti.
 2. V případě ukončení smlouvy bude mít prodávající možnost, podle vlastního uvážení, buď požadovat kompenzaci, nebo požadovat smluvní penále ve výši 20 % dohodnuté prodejní ceny, přičemž toto smluvní penále nebude podléhat soudnímu snížení ani omezení. Všechny náklady spojené s tímto řízením ponese kupující.

12. Vyšší moc

 1. Kupující ani prodávající neponesou odpovědnost za neschopnost plnit kupní smlouvu nebo za neadekvátní plnění kupní smlouvy, pokud tato neschopnost plnit nebo neadekvátní plnění budou způsobeny nevyhnutelnou a nepředvídatelnou událostí mimo kontrolu kterékoli ze stran, jíž se nebylo možné vyhnout navzdory podniknutí vhodných opatření („vyšší moc“). Patří sem mimo jiné válka, sabotáž, povstání nebo jiné projevy veřejných nepokojů, katastrofy, požáry, výbuchy, povodně, bouře nebo jiné přírodní kalamity či nedostatek pracovních sil, paliv, surovin nebo vybavení.
 2. Postižená strana informuje v přiměřené době druhou stranu a vynaloží přiměřené úsilí, aby zkrátila dobu trvání a zmírnila negativní dopad případu vyšší moci. Dohodnuté dodací období nebo dodací lhůta budou vhodným způsobem prodlouženy, pokud původně dohodnutý harmonogram nemůže být kvůli případu vyšší moci dodržen. Pokud případ vyšší moci trvá po dobu 30 dnů nebo déle, mají obě strany právo ukončit kupní smlouvu bez uplatňování právních nároků vůči druhé straně.
 3. Zpomalení hospodářského růstu, zhroucení trhu, změna celkových obchodních podmínek nebo jiná podobná obchodní událost nebudou považovány za zásah vyšší moci.

13. Příslušné soudy

 1. Příslušným soudem pro veškeré právní spory mezi prodávajícím a kupujícím, které přímo nebo nepřímo souvisí s objednávkou nebo kupní smlouvou, bez ohledu na jejich povahu nebo původ, bude obchodní soud ve Vídni (Handelsgericht Wien).
 2. Podle uvážení prodávajícího však tyto případy mohou být také předány příslušnému soudu v jurisdikci, v níž má kupující své sídlo.

14. Rozhodné právo

 1. Pokud strany neuzavřou jinou dohodu, tímto souhlasí, že na všechny smluvní vztahy i na všechny vyplývající právní spory se bude vztahovat rakouské právo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CIGS) se nepoužije.

15. Změny

 1. Žádné změny těchto podmínek nebudou platné, pokud nebudou provedeny ve formě písemné přílohy a podepsány oprávněnými osobami jménem každé ze stran.

16. Závěrečné ustanovení

 1. Tyto podmínky byly sepsány v angličtině a v příslušných místních jazycích. V případě sporu má přednost anglická verze.

Ve Vídni, září 2019

PŘÍLOHA 1

S odkazem na odst. 4 bod 12 týkající se správy palet 
Účelem této přílohy je stanovit požadavky na kvalitu dřevěných a pastových Euro (EUR) palet a půlpalet  (DD) palet dodávaných prodávajícím a vracených kupujícím. Smluvní přepravce prodávajícího je povinen (podle podmínek přepravní smlouvy) převzít od kupujícího pouze ty palety, které splňují následující požadavky.

Kupující je povinen vrátit pouze ty palety, které splňují následující požadavky na kvalitu:

1. Rozměry palet

 • standardní dřevěná Euro (EUR) paleta (1 200 mm × 800 mm × 150 mm)
 • DD paleta (600 mm × 800 mm × 155 mm)

Jakékoli další nestandardní palety nejsou přípustné.

2. Standardní značky na dřevě – „EUR“ nebo „EPAL“.

3. Kvalita palet – palety musí vyhovovat standardům EPAL; paletová prkna, rohy atd. budou úplné a v dobrém stavu. Pokud bude některý z prvků palety poškozený, prasklý, shnilý nebo potrhaný, paleta bude odmítnuta.

4. Čistota palet bude vyhovovat normám potravinářské třídy – povrch prken každé palety bude čistý a bez nečistot jako olej, barvy či jiné nečistoty nebo absorpční látky.

5. Obsah vlhkosti – palety budou suché a připravené k okamžitému použití; obsah vlhkosti musí být nižší než 22 %. Viditelné mokré palety nebo palety promáčené vodou nebo jinými kapalinami budou odmítnuty.

6. Bezpečnost: Upevňovací prvky – z palety nebudou trčet hřebíky, protože by mohly ohrozit bezpečnost pracovníků během manipulace a/nebo poškodit obal výrobku.